SVAR ... Střed: A S   Sever: E H L Západ: U K P Jih: C J B Východ: M Z T

SBOR COOBRA z.s.

Členem spolku SBOR COOBRA z.s. se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let strvalým pobytem na území České republiky bez ohledu na svoji státní příslušnost, národnost, politickou či náboženskou orientaci, která souhlasí s procesem a podmínkami vzniku členství, se STANOVAMI SPOLKU a má zájem se aktivně podílet na jejich plnění v rámci organizační struktury spolku.

Členem spolku se může stát i člen statutárního orgánu či výkonného výboru samostatné právnické osoby (např. spolku) se sídlem na území ČR. Na tyto členy se vztahují analogické předpoklady jako na členy fyzické osoby.

Podminkou členství ve spolku je absolvování kurzu Specialista ochrany obyvatelstva (ÚHŠ nebo obdobný) nebo obdobného oboru či specializace v oblasti zdravovědy, civilní ochrany a obrany, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů, analýzy a řízení rizik, rádiového spojení (např. radioamatérské licence), zabezpečovacích, informačních a komunikačních technologií.

Členství ve spolku vzniká na základě vyplnění REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, úhrady ročního členského příspěvku a schválení vzniku členství výkonným výborem spolkové rady.

Údaje pro úhradu členského příspěvku:

Výše členského příspěvku 200,- Kč ročně
Bankovní účet 3007072019 / 2010
Variabilní symbol

*CID - členské identifikační číslo ve tvaru XXXXXX

Zpráva příjemci ČP Jméno Příjmení

* CID je zájemci přiděleno na základě zpracování Registračního formuláře, vyčkejte s platbou členského příspěvku až na přidělení CID.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadané osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku jsou zpracovatelem (spolkem SBOR COOBRA z.s.) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zpracovávané osobní údaje zájemce o členství jsou nevyhnutelné k tomu, aby se zájemce o členství mohl stát členem spolku SBOR COOBRA z.s. dle platných Stanov spolku. V případě, že zájemce o členství své osobní údaje neposkytne, nemůže vzniknout jeho členství ve spolku.

S osobními údaji zájemce o členství resp. člena spolku bude zpracovatel nakládat zodpovědně, v souladu s platnou českou legislativou a bude je uchovávat po dobu členství ve spolku. Člen spolku má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti člena spolku, zaslané na adresu centrum@coobra.cz, je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje člena spolku jsou zpracovávány po dobu platnostni členství ve spolku SBOR COOBRA z.s. a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje členů spolku nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů územních struktur spolku SBOR COOBRA z.s. za účelem zajíštění spolkové činnosti člena a provozování informačního systému spolku SBOR COOBRA z.s. (ISS).

Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je registrační formulář chráněn přenosem dat s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů v informačním systému ISS je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

Česká civilní ochrana obyvatelstva z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 082 39 975

Bank. účet: 8001112019 / 2010

centrum@cescoo.cz

SBOR COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIOBCHOD
Vybavení pro civilní ochranu a civilní bezpečnost
www.triobchod.pro

Please enable the javascript to submit this form

© Česká COO

Search